I FUMETS – Scuele Primarie Rodari – I.C. di Udin 1

Il percors al nas da la necessitât di cjatã un teme adat a un grup di fruts di 9/10/11 agns formât di trê classis diferentis dulà che a son presints tancj arlêfs forescj che no doprìn la lenghe furlane in nissun lûc difûr de scuele. Svicinâsi e cognossi il test “misturât” dal fumet, che al è trasversâl ai diviers ambits, al à facilitât i aprendiments dissiplinârs e linguistics (lessic e struturazion di semplicis frasis in lenghe furlane).

La mape

I FUMETS – mape

La mappa

I FUMETTI – mappa

I materiâi

FUMETS – schedis

Fumets par furlan